Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ.
Αικατερίνη Γεωργακούδη, Κρυσταλλία Χαλκιά

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-08 02:30 PM – 16:30
Last modified: 30-06-2017

Abstract


Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες (φ.ε.) αποτελεί προτεραιότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς συνδέεται με την οικονομική τους ανάπτυξη. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μαθητές/τριες της Στ’ δημοτικού μίας υποβαθμισμένης περιοχής, του Ταύρου. Βασίστηκε σε ημιδομημένες συνεντεύξεις, και τα αποτελέσματά της φανερώνουν ότι οι μαθητές/τριες,  αν και δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για το μάθημα των φ.ε., δεν εμπλέκονται σε εξωσχολικές δραστηριότητες ούτε φιλοδοξούν να απασχοληθούν στο μέλλον σε επαγγέλματα σχετικά με αυτές. Καθοριστική φαίνεται να είναι η στάση  των γονέων τους για τις φ.ε.

Full Text: PDF