Υποβολή Εργασιών ΕΝΕΦΕΤhttp://events.enephet.gr/public/site/pageHeaderTitleImage_en_US.png, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Font Size: 
Διδακτική προσέγγιση των κινήσεων του συστήματος Ήλιος-Γη-Σελήνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ιωάννης Σταράκης, Κρυσταλλία Χαλκιά

Building: Δ
Room: Δ2-Β
Date: 2017-04-09 09:30 AM – 11:30
Last modified: 07-07-2017

Abstract


Στην παρούσα εργασία μελετώνται οι διαδικασίες μάθησης μαθητών της Ε’ δημοτικού κατά τη διδασκαλία των κινήσεων του συστήματος Ήλιος–Γη–Σελήνη. Αποτυπώνονται γενικές τάσεις, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και τα κομβικά χαρακτηριστικά τα οποία διευκολύνουν την πορεία τους προς το συμπέρασμα. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχουν εκείνες οι διαδικασίες μάθησης που διευκολύνουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ισχυρές εναλλακτικές αντιλήψεις, όταν ανακύπτουν, και να συνδέσουν τις κινήσεις με παρατηρήσεις σχετιζόμενες με καθημερινά φαινόμενα.


Full Text: PDF